Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Arsen Amber, dostępny pod adresem internetowym www.arsenamber.pl, prowadzony jest przez Szymona Arendarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maschera Szymon Arendarski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 9570708858, REGON: 221218848.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Kupujących i określa zasady i tryb zawierania z Kupującym Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maschera Szymon Arendarski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 9570708858, REGON: 221218848.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.arsenamber.pl
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia (dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności).
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres biura Sprzedawcy: ul. Spokojna 5, 83-010 Straszyn
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@arsenamber.pl
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mailowego  podanego w niniejszym paragrafie lub za pomocą formularza kontaktowego zawartego w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu. 

§  4

Wymagania techniczne

Do pełnego korzystania ze Sklepu, w tym finalizacji zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto e-mail
 3. włączona obsługa plików Cookies

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu z powodu niezależnych od niego czynników, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz złożenie zamówienia nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia oraz wysyłki.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Kupującego składają się: cena Produktu oraz koszt dostawy, o której Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia. 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Produkty

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są chronione prawami autorskimi i ich powielanie oraz kopiowanie jest karalne.
 2. Wszystkie treści zamieszczone na stronie również podlegają prawom autorskim i ich kopiowanie bez zgody autorów jest zabronione.
 3. Zdjęcia Produktów przedstawionych na stronie są zdjęciami poglądowymi. Kolorystyka może różnić się ze względu na rodzaj urządzenia, na którym zostaje wyświetlony Produkt. Ze względu na indywidualny charakter surowca, a także jego ręczną obróbkę produkty sprzedawane w parach mogą nieznacznie różnić się kształtem.
§ 8 Usługi nieodpłatne
 1.Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 a)Formularz kontaktowy;
 b)Newsletter;
 c)Prowadzenie Konta Klienta;
 d)Zamieszczanie opinii.
 3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Kupujących w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4.Usługa „Kontakt” polega na wysłaniu za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
  
 5.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy, kto wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Z chwilą przesłania adresu email zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 6.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres email wiadomości o nowych produktach, rabatach lub usługach w ofercie Sklepu. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  
 7.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez zgłoszenie tego faktu na email Sprzedawcy: sklep@arsenamber.pl
 8.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 9.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy przesyłając wiadomość o tej treści pod adres email: sklep@arsenamber.pl
 10.Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów i usług.
 11.Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 12.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 9 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 1.Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 2.Klient oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §8 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 3.Klient nie jest uprawniony do:
 a)zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 b)zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4.Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, treści które mogłyby w szczególności:
 a)zostać zamieszczane w złej wierze,
 b)naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 c)posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje
 d)pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
 e)naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Regulaminie, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których stwierdzono naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 6.Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 10

Zasady składania Zamówienia dla zarejestrowanych użytkowników

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności oraz opłacić zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od dokonania zakupu.

§ 11

Zasady składania zamówienia dla niezarejestrowanych użytkowników

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty zakupu.

§ 12

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska
 2. Przesyłka paczkomatem

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatność elektroniczną
 3. Płatność kartą płatniczą.
 4. Płatność gotówką przy wybraniu opcji za pobraniem

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 13

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym;
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjecie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownych wiadomości e-mail na podany wcześniej e-mail lub za pomocą adnotacji w Panelu Klienta. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią.
 8. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.  

§ 14

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od daty dostarczenia Kupującemu Produktu.
 3. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane na adres biura bądź za pomocą poczty elektronicznej: sklep@arsenamber.pl
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu równowartość złożonego zamówienia nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu płatności elektronicznych.
 1. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
 2. Kupujący powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 3. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

§ 15

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie oraz na stronie Sklepu.
 3. Podstawą do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku odebrania od kuriera mechanicznie uszkodzonego produktu jest sporządzenie protokołu szkody w obecności i z podpisem przewoźnika. Informacja o uszkodzeniu Produktu w transporcie powinna zostać jak najszybciej przekazana Administratorowi drogą mailową wraz ze zdjęciem lub skanem protokołu.  

§ 16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 17

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
  w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim i angielskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2020